EGZAMINY


Wyniki egzaminów
Spełniamy wymogi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
    • W naszej szkole ćwiczenia odbywają się na tych samych stanowiskach,
      na których przeprowadzane są egzaminy
    • Słuchacze otrzymują możliwość korzystania ze stanowisk do ćwiczeń

 


Egzaminy OKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że:
  • jest przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną względem szkoły i pod jej nadzorem,
  • wykorzystuje opracowane przez nią jednolite zadania egzaminacyjne, kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu, sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów, jego istotę stanowi oddzielenie procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów od procesu kształcenia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających.
Porównywalność i obiektywizm egzaminu zapewniają:ustalone i zatwierdzone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu,jednolite w całym kraju zadania egzaminacyjne opracowane na bazie standardów wymagań egzaminacyjnych,
  • jednakowe warunki egzaminowania,specjalnie przygotowani egzaminatorzy zewnętrzni wpisani do ewidencji prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 109 zawodach, w których kształcenie odbywa się w technikach i szkołach policealnych, są określone przez Ministra Edukacji Narodowej.